Onze stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

UITVOERING BELEID:

SAR Nederland heeft zich de taak opgelegd om snel ingezet te kunnen worden bij de vermissing van een persoon. De organisatie heeft de krachten bijeengelegd door verschillende disciplines op een perfecte manier naast elkaar en voor elkaar te kunnen laten werken. Naast geüniformeerd personeel werken bij onze organisatie actief werkende leden uit allerlei dienstvakken. Leden met het juiste karakter, mentaliteit en wilskracht om de opgelegde taken binnen de organisatie op respectvolle wijze uit te kunnen voeren.

De organisatie werkt samen met politie maar kan ook rechtstreeks benaderd worden door familie van de vermiste persoon.

Binnen de organisatie zijn van toepassing geheimhouding -en gedragsprotocollen.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN:

De organisatie SAR-Nederland bestaat voor 90% uit actief dienende leden van allerlei dienstvakken. Door ieder jaar met regelmaat trainingen af te roepen heeft men bereikt dat er, met een organisatie van maximaal 200 leden, bijzonder snel kan worden geacteerd bij een vermissing.

De financiële middelen komen uit sponsoring en donaties. Geen van de leden wordt betaald voor de door hun verrichtte activiteiten binnen de organisatie. Het meeste materieel is eigendom van de leden en wordt onderhouden door die leden.

DOELSTELLING

  • Wij streven naar een intensieve samenwerking met de Politie om beter ondersteuning te geven aan de achterblijvers, waarbij in een convenant tussen beide partijen de samenwerking wordt bevestigd.
  • We willen onderzoeken welke acties er moeten worden genomen om vermiste jongeren en tieners de mogelijkheid te geven hun onveilige situatie te ontvluchten. Het is belangrijk te weten welke behoeften er vanuit alle partijen hierin bestaat.
  • Wij streven naar samenwerking met meerdere districten van Bureau Jeugdzorg en aanverwante organisaties. In samenwerking met Bureau Jeugdzorg en politie hopen wij gerichter hulp te kunnen geven aan vermiste jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van een veilige opvangplek (safe-house) voor een afkoelperiode, waarbij eerste hulp in gang wordt gezet.
  • Wij hebben het doel de periode van vermissingen te verkorten. Hiervoor hebben wij een (trouwe) volgers en delers nodig op onze communicatiepagina’s. We streven er dan ook naar het publiek bij onze communicatie te vergroten.
  • We streven naar een eenduidige, integere communicatie. In de communicatie wordt in het belang van de vermiste persoon en achterblijvers gehandeld. Het is van groot belang dat de privacy gewaarborgd is. Als leidraad wordt de berichtgeving van de politie aangehouden.

FINANCIËN

De stichting stelt zich ten doel dat financiële middelen verkregen wordt middels het werven van sponsors, (particuliere) giften en waar mogelijk subsidie(s). In de statuten van de stichting is daartoe opgenomen dat de financiële middelen voor tenminste 90% worden aangewend ten behoeve van het doel.

De penningmeester maakt jaarlijks een jaarrekening op, e.e.a. zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Het beheer van het vermogen en de uitgaven van de gelden geschieden onder verantwoording en toestemming van het bestuur van de stichting.

Binnenkomende gelden en het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester geboekt op rekeningnummer NL34 RABO 03498933 81 ten name van Stichting Rescue Team Friesland

BESTUUR

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.  E.e.a. overeenkomstig het geschrevene in de notariële akte artikel 7 punt 3.